רישום לליאור ימים א', ד' שעות 17:45-18:30 כיתות כיתות ג-ד מתחילים

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה .