Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

חיבור מרכזיות לעסקים

התממשקות שירות פלנדו למרכזיות IP
את שירות פלנדו ניתן לחבר למרכזיות לעסקים.
באמצעות שילוב זה יכול הארגון לעשות שימוש במגוון תכונות מתקדמות המייעלות באופן משמעותי את פעילות המוקד הטלפוני.

רשימת התכונות המתקדמות:
  • Click2Call
  • חלון PopUp
  • תעוד אוטומטי של רשומות שיחה
  • חייגן אוטומטי
Click2Call
הוצאת שיחה קלה באמצעות הקלקה על מספר הטלפון המופיע במסכי מערכת ה-CRM.
חלון PopUp
הקפצה אוטומטית של חלון פרטי לקוח בכניסת שיחה ממספר טלפון המוכר במערכת ה-CRM.
תעוד אוטומטי של רשומות שיחה
בסיום כל שיחה קולטת מערכת ה-CRM רשומה המכילה תמצית מידע אודות השיחה וקישור לקובץ הקלטה.
רשומות השיחה מתויקות באופן אוטומטי בתיק הלקוח לצד יתר רשומות ההתקשרות המתועדות.
חייגן אוטומטי
פונקציה מתקדמת זו מאפשרת להפעיל חייגן אוטומטי עבור העמדות במוקד השיחות.
מערכת ה-CRM מאפשרת לנציג לאותת למרכזיה כאשר הוא מעונין להשהות או לחדש את החייגן האוטומטי.