Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

מערכת ניהול משימות

חשיבות כלי המשימה לארגון
מנגנון המשימות הוא כלי חיוני התורם באופן משמעותי לאפקטיביות ארגונית. הטלת משימות דרך המערכת היא הדרך אולי האולטימטיבית לגרום לדברים להתבצע במועד המתוכנן ועל פי מדרג העדיפות של הארגון.
באמצעות מנגנון זה העובד שיכול גם להטיל על עצמו משימות למעקב, יודע בכל רגע נתון מה עליו לבצע בעדיפות, והמנהל מקבל שקיפות לגבי סטטוס ביצוע המשימות, והצפה של נושאים תקועים אשר דורשים את התערבותו.

המערכת מאפשרת ליצור משימות בעלי מאפיינים שונים:
  • משימות עצמיות
  • משימות על עובדים אחרים
  • משימות קבוצתיות
  • משימות מעקב על איש קשר
  • משימות פרוייקט
  • משימות כחלק מסיכום דיון פנימי
  • משימות עם חזרתיות
תצוגת משימות בדף הבית
הצפת המשימות הדורשות את טיפול נעשית בדף הבית באמצעות שני אלמנטים: על גבי מרכיב היומן מוצגות משימות לימים הרלוונטיים, ובנוסף מקטע יעודי מציג משימות אשר מועד הביצוע המתוכנן שלהן פקע ומשימות לימים הקרובים.
מתוך רכיב זה ניתן לעדכן ביצוע של משימות, לעדכן הערות התקדמות, וגם ניתן לעבור בקליק לתיק איש הקשר ו/או הפרוייקט המקושרים למשימות.
תזכורות לביצוע משימות
בכל בוקר שולחת המערכת מייל לעובד המכיל ריכוז מידע אודות המשימות אשר דורשות טיפול ביום הקרוב.
מסך משימות עובדים
מסך זה אשר עומד לרשות בעלי ההרשאה מאפשר לקבל בקלות תמונה רוחבית לגבי סטטוס טיפול העובדים במשימות על פי חתכי זמן נבחרים.