Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

מערכת ניהול פרוייקטים

תיק הפרוייקט - המקום בו כל המידע מרוכז
תיק הפרוייקט מרכז במקום אחד את כל מרכיבי המידע האופרטיבי, עקרון המאפשר לנהל באופן יעיל ומסונכרן מספר רב של פרוייקטים בשלבים שונים (הצעות מחיר, פרוייקטים פעילים, פרוייקטים בשלב הגבייה ופרוייקטים שהסתיימו).

תיק הפרוייקט מכסה את הנושאים הבאים:
  • פרטים כלליים, שיוך ללקוח ולאחראי
  • חבילות עבודה
  • משימות ודיווחי שעות
  • אירועים וציוני דרך
  • סיכומי דיון, הערות וקבצים
  • מעקב תשלומים
אירועים וציוני דרך
פלנדו מאפשר לתעד בתיק הפרוייקט את האירועים ואת ציוני הדרך החשובים במהלך התנהלותו.
מרכיבים אלה של תיק הפרוייקט גם משולבים תצוגתית ביומן הפעילות המערכתי אשר רכיב שלו משולב בדף הבית.
מעקב שעות
פלנדו מאפשר לנהל בנוחות מעקב אחר השעות המושקעות בפרוייקט למטרות בקרה ו/או גבייה.
לצד האפשרות לתעד באופן ידני של שורות דיווחי השעות של הצוות, המערכת מספקת כלים נוחים לספירת זמן.
ניהול המשימות
ניהול משימות שיטתי הינו מרכיב מרכזי בניהול של פרוייקט מוצלח. פלנדו מאפשר להגדיר לכל משימה הנפתחת בפרוייקט את תאריך היעד, האחראי/ים לביצוע, ואת העדיפות.
המשימות הפתוחות מופיעות בראש תיק הפרוייקט, וכמו כן ניתן לגשת בקליק למשימות פרוייקט אשר כבר נסגרו.
מעקב תשלומים
פלנדו מאפשר לנהל בתיק הפרוייקט מעקב אחר התשלומים בפרוייקט, המעקב ברמת פרוייקט משוקף גם באמצעות גרף סוכם רבעוני בדף הבית.
באופן עקרוני, כל הנתונים המסחריים של הפרוייקט (נתוני הזמנה, ותשלומים) זמינים רק למשתמשים להם ניתנה הרשאה.
חבילות עבודה
פלנדו מאפשר לחלק את תכולת הפרוייקט לחבילות עבודה. חבילות העבודה שימושיות הן בהתנעת פרוייקט (לדוגמא חלוקה לאיפיון, עיצוב וביצוע) והן לתעוד תכולות חדשות בפרוייקט שסופק ללקוח. חבילות העבודה המוגדרות בפרוייקט יכולות לשמש למטרת הנפקת מסמכים (הצעות מחיר וחשבוניות) ולמטרת דיווחי שעות.
סיכומי דיון, הערות וקבצים
להשלמת האפשרויות העומדות לרשותכם לניהול כלל המידע הפרוייקטאלי, פלנדו מאפשר לתעד בתיק הפרוייקט סיכומי דיון, הערות ולהעלות קבצים רלוונטיים.
מידור פרוייקטים
עבור המקרים בהם נחוץ מידור פרוייקטים בין אנשי הצוות, פלנדו מאפשר להגדיר עבור פרוייקט ממודר מי מאנשי הצוות יראה אותו.
שיתוף תיק פרוייקט עם גורמים חיצוניים
תכונה מתקדמת נוספת של פלנדו מאפשרת לשתף את תיק הפרוייקט עם הלקוח. במוד זה פלנדו מאפשר לכם להגדיר אילו מבין מרכיבי תיק הפרוייקט יכללו בתיק המשותף.
הרחבת שדות מאפייני פרוייקטים
פלנדו מציע מנגנון הרחבת שדות מאפיין (Custom Fields) המאפשר להרחיב את טפסי הפרוייקט במערכת עם שדות מאפיין ספציפיים לכם.