Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

שירות פלנדו - ממשק למערכות הנה"ח

התממשקות עם מערכות ניהול הכספים
את תמצית הפעילות הכספית מול הלקוחות המתבצעת במערכת פלנדו ניתן להעביר למערכות הנהלת חשבונות באמצעות קבצי ממשק יעודיים. חיבור זה מאפשר לעבוד בצורה נוחה מול הלקוחות משלב הצעת המחיר, דרך דרישת התשלום עד הסליקה/קבלת התשלום. באמצעות קבצי הממשק ניתן להעביר את התנועות למגוון מערכות, כולל חשבשבת, רווחית.


סוגי הממשקים:
  • ממשק קבצים אחיד
  • קבצי MOVEIN להעברת תנועות
  • קבצי HESHIN להעברת חשבונות לקוחות
  • קבצי KUPAIN להעברת הפקדות לקופה
  • ייצוא נתונים בקבצי אקסל
ממשק קבצים אחיד
בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) - קיימת האפשרות להפיק קובץ ממוחשב במבנה אחיד של התנועות שבמערכת חשבונות
קבצי MOVEIN להעברת תנועות
ניתן לייצא מסמכי הנהלת חשבונות (חשבוניות/קבלות וכיוצ"ב) מפלנדו ולייבא אותם לתוכנה חיצונית. הנתונים המיוצאים נשמרים בקובץ בתבנית MOVEIN, שהיא תבנית סטנדרטית ליבוא ויצוא קבצים, רוב מערכות הנהלת חשבונות הקיימות יודעות לייבא קבצים אלו.
קבצי HESHIN להעברת חשבונות לקוחות
ממשק קלט כרטיסי החשבון מאפשר לייצא מפלנדו ולייבא למערכות הנה"ח כרטיסי חשבון. הממשק מאפשר לפתוח כרטיסים חדשים ולעדכן נתונים בכרטיסים קיימים.
קבצי KUPAIN להעברת הפקדות לקופה
ממשק קלט תנועות קופה מאפשר לייצא מפלנדו ולייבא למערכות הנה"ח תנועות בגין הפקדות בשיקים ובמזומן.
ייצוא נתונים בקבצי אקסל
את תוצאות הדוחות הפיננסיים של פלנדו, הכנסות, תזרים והפקדות ניתן לייצא לקבצי אקסל על מנת לאפשר המשך עיבוד חיצוני וייבוא למערכות חיצוניות.